Programul educațional la Școala Gimnazială Genesis – Gimnaziu

Școala Gimnazială Genesis oferă elevilor de gimnaziu programe de excelență, urmând curriculum-ul românesc, combinat cu cerințele programului  InternationalBaccalaureate ® (IB) - Middle Years Programme, pentru 11 – 15/16 ani,  care oferă o structură curriculară avansată din punct de vedere academic şi deprinderi pentru viaţă, printr-o viziune care îmbrăţişează şi transcende disciplinele academice tradiţionale.
Acest program le conferă elevilor un cadru de învățare ce încurajează creativitatea, gândirea critică și capacitatea de reflecție, precum și crearea de conexiuni între procesul de învățare și lumea reală.
Accentul se pune pe modul în care sunt abordate abilitățile de învățare, oferind baza pentru învățarea independentă și încurajând aplicarea cunoștințelor și abilităților, chiar și în contexte nefamiliare.
Programul academic MYP este conceput pentru a sprijini și stimula dezvoltarea personală și intelectuală a elevilor de gimnaziu. Aceștia sunt îndrumați în dezvoltarea și aplicarea abilităților și conceptelor specifice subiectului și vârstei. Exemple de activități includ proiectele interdisciplinare, participarea la evenimente culturale, cum ar fi Festivalul de știință sau concursul Artfel de istorie, desfășurat la nivelul ciclului gimnazial.

Școala Gimnazială Genesis oferă un program bogat și variat pe parcursul anilor MYP. Elevii sunt încurajați să participe la numeroasele activități de prânz și activități extrașcolare, care le oferă posibilitatea de a experimenta o gamă largă de activități extracurriculare.

Community Action Service

Elevii școlii sunt implicați în activități ce vin în sprijinul comunității.

Proiect personal

Aspectele cheie ale programului MYP sunt menite să încurajeze cercetarea individuală prin Proiectul Personal – proiect necesar pentru absolvirea programului în clasa a X-a. În plus, curriculumul MYP este proiectat specific pentru a crea elevi deschiși către noi oportunități, provomovând totodată valorile locale și internaționale prin community project, proiect prin care elevii școlii trebuie să contribuie la îmbunatățirea comunității din care fac parte. Fiecare elev este susținut în proiectul său de către un profesor îndrumător.

Un alt aspect important pe care programul MYP îl propune este dezvoltarea abilităților de comunicare prin încurajarea limbilor materne și a celor secundare. Programul promovează înțelegerea interculturală și implicarea globală, oferind astfel elevilor oportunitatea de a-și dezvolta cunoștiintele, abilitățile și atitudinea pozitivă de care au nevoie pentru a gestiona situații complexe și a întrepinde acțiuni responsabile în viitor.

Școala Gimnazială Genesis oferă o atmosferă de învățare pozitivă și productivă, asigurând toate premisele pentru ca elevii să obțină rezultate deosebite pe plan academic, artistic și sportiv. La Școala Genesis se studiază toate disciplinele din curriculum-ul naţional elaborat de Ministerul Educației Naționale,  abordarea fiind însă una modernă, în care învățarea nu se limitează la spațiul sălii de clasă, ci este îmbogățită printr-o multitudine de oportunități și surse de inspirație, cum ar fi excursii, vizite adaptate tematic și prin acte de învățare în diferite contexte. Învățarea este diferențiată și adaptată la nevoile elevilor, punându-se accent pe valorificarea maximă a potențialului individual. Unele teme se pot simplifica şi restrânge, altele pot fi extinse, astfel încât conţinutul programei de învăţământ să fie prezentat nuanţat, adecvat caracteristicilor individuale ale elevilor. Lecțiile au în centrul participarea activă a elevului, fiind folosite metode activ-participative, precum dialogul euristic și mai ales, învăţarea prin descoperire şi învăţarea bazată pe investigatia experimentală, sporind astfel motivația elevilor pentru învățare.

Unul dintre punctele cheie ale Școlii Gimnaziale Genesis este atenția individuală care este determinată de numărul mic de elevi dintr-o clasă. Atenția și timpul acordat fiecărui elev din clasă sunt importante pentru progresul școlar, dar mai ales pentru o bună imagine de sine și încrederea în forțele proprii. Un număr redus de elevi facilitează un management al clasei mai bun pentru profesor, timp mai mult pentru fiecare elev, lucru pe grupe mici și individual, precum și lucru diferențiat sau învățarea prin cooperare. Clasele de mici dimensiuni oferă copilului un mediu familiar, transformându-se în mici comunități în care copiii relaționează, stabilind prietenii durabile.

Îmbinarea curriculumului MYP cu cel național oferă profesorilor flexibilitatea de a dezvolta programe care să fie potrivite nevoilor adolescenților într-o lume în continuă schimbare, oferindu-le posibilitatea să înțeleagă conexiunile dintre contextele de învățare locale, naționale, dar și internaționale. Actul de învățare se bazează pe transdisciplinaritate, metodă ce folosește conexiunile dintre materii și subiecte pentru o întelegere mai profundă. Având în vedere evoluția societății, educarea elevilor pentru slujbe ce nu au fost create încă este esențială. Ei vor trebui să aibă capacitatea de a rezolva probleme noi, nemaiîntâlnite, astfel însușirea de abilități noi devine necesară.

Curriculum MYP

Prin implicarea elevilor în cât mai multe activități din diverse domenii, Școala Gimnazială Genesis urmărește dezvoltarea competențelor transdisciplinare, valorificarea inteligențelor multiple, precum și dezvoltarea inteligenței emoționale, punându-se accentul pe experienţe practice care să îi motiveze să înveţe și să se dezvolte intelectual și emoţional.

În programul de amiază copiii beneficiază de activități de pregătire suplimentară care asigură progresul fiecărui elev sau care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența.

Pe lângă curriculumul românesc și cel IB, școala Genesis organizează un program extracurricular bogat, adresat tuturor elevilor, în funcție de înclinațiile și pasiunile lor. Școala Genesis lucrează în mod consecvent pentru a crește implicarea elevilor și a ridica standardele și performanțele, prin varietatea activităților propuse.

Curriculum MYP include 8 arii de studiu:
1. Language acquisition
La Școala Gimnazială Genesis se studiază la alegere limba a doua, franceză sau germană, în funcție de opțiunile elevilor, cu două ore pe săptămână. Atât la limba germană, cât și în cadrul orelor de limbă franceză, copiii descoperă lucruri noi despre cultura și civilizația țărilor respective, învățând, în acelaşi timp sub forma unor lecţii interactive, cu lectură de texte, jocuri şi audiţii.

Scopul profesorilor de limbi străine este de a crea o atmosferă care facilitează învățarea, de la învățarea unor cunoștințe despre lume, la învățarea unor valori, la descoperirea unor pasiuni, înclinații, pe baza cărora își pot dezvolta propria viziune asupra lumii. De aceea, subiectele, materialele, textele suport alese pentru a fi citite și discutate în cadrul orelor de limbi străine sunt menite să îi provoace în a gândi mai departe de barierele orelor, să descopere lucruri noi, informații utile pe care le pot aplica în diverse domenii.
2. Language and literature
3. Mathematics
4. Individuals and societies
5. Sciences
6. Arts
7. Physical and health education
8. Design
 

Contact us

  • Grădinița: 031 425 05 62, gradinita@genesis.ro
  • Școala: 031 425 05 63, scoala@genesis.ro
  • Comunicare & PR: comunicare@genesis.ro
Genesis Collegiate Șoseaua Străulești 89A, sector 1, București
Design & Development by Centriqa Marketing Bureau
© Copyright Genesis Collegiate Campus 2018.

Search